Ordlista

En ordlista kan vara bra att slå i, men man ska komma ihåg att det används ibland många begrepp för samma sak. Här ett försök ändå. Kan säkert bli bättre!

Accessnät
Den del av ett fast kommunikationsnät, som går mellan abonnenten och teleoperatörens telestation.

Accesswitch
Den dataväxel som abonnenten ansluts till.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
En xDSL-variant för överföringskapacitet med digital teknik på telenät med koppartråd. Assymetrisk innebär att överföringshastigheten till abonnent (nedströms) är högre än från abonnent (uppströms).

Aktiv utrustning
Den utrustning som kopplar samman de olika delarna av nätet.

Analog
Metoder för att representera data steglöst och tidskontinuerligt. Exempel är traditionell telefoni. Analoga data måste omvandlas till digital form för att kunna bearbetas i en dator. Jfr digital.

Anslutningsbox/väggbox
monteras på husväggen.

Anslutningspunkt
Plats där man ansluter dator eller nät till Internet. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation.

Asymmetrisk kommunikation
Asymmetrisk kommunikation innebär att överföringskapaciteten är högre i riktningen in till abonnenten än ut. Från början var orsaken att Telebolagen skulle kunna leverera Video on demand till kunderna. Jfr symmetrisk kommunikation.

Bandbredd
Överföringskapacitet vid datakommunikation som anges i bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Uttrycket anger alltså inte hastighet utan kapacitet, ungefär som att ange lastkapaciteten hos en långtradare och en personbil med samma hastighet.

Bit
Bit är förkortning för Binary Digit, binär siffra. 1 bit = en etta eller en nolla och förkortas b. En bit är den minsta informationsmängd en dator kan hantera. Används för att ange överföringshastighet i datornätverk, då i form av t ex megabit per sekund (Mbps). Jfr byte.

Bredband
Nät med hög överföringskapacitet. Vad som är hög varierar dels över tiden, dels med olika uppfattningar. IT-infrastrukturutredningen (SOU 1999:85) och FN-organet Internationella teleunionen sätter gränsen vid minst två megabit per sekund i båda riktningarna.

Bredbandsrouter
Delar Internetanslutning mellan flera datorer. Innehåller ofta brandvägg för att öka säkerheten.
Bredbandstelefoni
Telefoni som använder bredbandsanslutningen i stället för traditionell kopparanslutning.

Bredbands-tv
Digital-tv via bredbandet istället för via kabel-tv eller via det marksända tv-nätet.

Byte
Måttenheten byte förkortas ofta med versalen B. För minneskapaciteter hos hårddiskar och minnen används ofta byte som grundenhet. När det gäller nätverk används istället bitar per sekund (bps, bit/s) för att ange överföringshastigheter. En byte kan tolkas som en bitsekvens med 8 positioner, där var och en kan ha värdet 1 eller 0. Detta ger 28 = 256 kombinationer.

1 Byte=8 bit. Byte är en grupp om åtta bitar och den mängd som krävs för att kunna sätta samman ett tecken.
1 kB = 1 kilobyte = 1000 bytes
1 MB = 1 megabyte = 1000000 bytes (= 10002 B = 106 B)
1 GB = 1 gigabyte = 1000000000 bytes (= 10003 B = 109 B)
1 TB = 1 terabyte = 1000000000000bytes = 1012bytes = 1000gigabytes

Digital
Metod för att representera data med siffror, till exempel datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är digitalt. En fördel är att informationen kan kopieras många gånger utan att den försämras. Jfr analog.
Digitalbox Digital-tv
Digital-tv
Ett sätt att överföra tv via digitala nätverk. Bilden blir bättre och man kan sända fler kanaler samtidigt.

DNS (Domain Name Server)
System som översätter domännamn till IP-adresser.

Domän
Ett sätt att namnge och gruppera datorer, som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner, som går från mindre grupper till allt större.

Ethernet
Standard för lokala nät (LAN). Finns med olika överföringskapacitet. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät.

Fastighetsnod
Utrymme i fastigheten som används för utrustning som sammanbinder alla lägenheter i fastighetsnätet.

Fastighetsnät
Nät som sammanbinder alla bostäder i en fastighet.

Fastighetsswitch
Se accesswitch.

Fiber
Se optisk fiber.

Fiberkonverter se Mediaomvandlare

Fibermodem se Modem

Fibernät/områdesnät/byanät/ledningsnät/kommunikationsnät
Ett nät som sammanbinder flera fastigheter inom ett geografiskt område, vanligen knutet till en nod (områdesnod).

Gateway/smartbox
Delar upp informationen i olika signaler. Smartboxen ansluts till Mediaomvandlaren. Smartboxen innehåller en trådlös router.

Gbit/s
Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Gb/s,
Gbit/s och Gbps.

Gruppanslutning
Samtliga boende i en fastighet/område kopplas obligatoriskt upp. Avtalsformen minskar kostnaden för dem som nyttjar nätet på bekostnad av övriga boende, som får betala för uppkopplingen oavsett om de använder tjänsten eller inte.

Internet
Globalt datornät baserat på kommunikationsprotokollet TCP/IP. Namnet Internet lär komma från begreppet att koppla ihop nätverk med varandra, på engelska inter networking.

Internetoperatör
Företag eller institution som tillhandahåller anslutning (access) till Internet eller specifik internetbaserad tjänst som e-post, tv eller telefoni.

IP-adress
Varje dator ansluten till Internet måste ha en unik adress. IP-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter – Internets motsvarighet till telefonnummer.

IP-telefoni
Telefoni via Internet istället för vanliga telefonnätet.

ISP (Internet Service Provider)
Benämning för internetoperatör.

Kabel-tv
Tv via ett kabelsystem av koaxialkabel i stället för radiosignaler i luften och antenner. Kan i begränsad omfattning även användas för att transportera datatrafik och ge internetuppkoppling.

Kanalisation
Kablage, dvs. rör och slangar att dra fiber i. Vanligt är att utnyttja befintlig kanalisation vid installation av nytt koppar- eller fibernät.

Kbit/s
Kilobit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 bit per sekund. Förkortas kbit/s och kbps.

Kollektiv anslutning Se gruppanslutning.

Kommunikationsoperatör
En kommunikationsoperatör (KO) ansvarar för trafiken mellan tjänsteleverantörerna och slutkunderna. KO sluter avtal med tjänsteleverantören och hanterar den aktiva utrustningen i nätet. KO förser fastighetsägaren med uppgifter om antal uppkopplade noder samt med e-postadress, nätadress mm till fastighetsägarens kunder. I KO:s roll ingår att garantera att slutkunden kan byta tjänsteleverantör t ex via en s.k. påloggningsportal, där även fastighetsägaren kan lämna meddelanden till en eller flera slutkunder. KO bör inte konkurrera med tjänsteleverantörerna.

Kopparkabel
Kabel för överföring av elektrisk signal. Finns av olika slag: Kat 5/6, koaxnät eller vanligt telefonnät. LAN (Local Area Network) Datanät med begränsad geografisk funktion. Utvecklades för att sammanbinda datorerna på företag och organisationer. Används idag generellt för att ansluta flera datorer. LAN har stor dataöverföringskapacitet, i allmänhet 10-1000 Mbit/s.

Lägenhetsnät
Det nät som sammanbinder rummen i en bostad.

Mbit/s
Måttenhet på överföringskapacitet i datakommunikation, 1 000 000 bit per sekund. Förkortas Mb/s, Mbit/s eller Mbps.
Megabit per sekund, ett mått på hur många databitar (8 databitar = 1 byte = 1 tecken) som överförs på en sekund. Mega = 1 miljon. För att överföra en fil som är 1 MB (megabyte) på en sekund behöver du ha en överföringskapacitet på ca 10 Mbit/s.

Mediaomvandlare/mediakonverter
Mediaomvandlaren omvandlar ljussignaler till elektriska signaler som våra apparater använder för att ta emot information. Den omvandlar även elektriska signaler till ljussignaler när information skickas från våra apparater. Denna bör placeras i närheten av inkommande fiberkabel.

Modem
Ett modem används för att ansluta digital utrustning till en analog förbindelse. Normalt används ordet för telefonnätet, övriga modem brukar benämnas efter användningsområde eller teknik.

Nod
Inkopplingspunkt i ett nätverk.

Nätverkskabel
Denna typ av kabel används för att koppla upp en enhet till bredbandet. Kabeln används även när olika enheter kopplas ihop med varandra. andra vanliga benämningar är ethernetkabel, TP-kabel, patchkabel, LAN-kabel, UTP-kabel och datakabel. Kontakterna är av typ RJ-45.

ODF (Optical Distribution Field)
Korskopplingsenhet för optofiberkablage i fastighet till exempel.

O/e omvandlare
Elektrisk dosa som omvandlar ljussignalen på fiber till en elektrisk signal på kopparnät.

Operatörsneutralitet
Anslutna abonnenter kan välja mellan flera konkurrerande tjänsteleverantörer, både för Internettjänster och för innehållstjänster.

Optisk fiber/optofiber – fiber
En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler. Optofiberns kärna består av ren kiseloxid med en liten tillsats av grundämnet germanium. Optofiberns mantel består av ren kiseloxid.
Singlemodefiber
Den optiska fibern med bäst överföringskapacitet. Den har en mycket smal kärna, vanligen 0,008–0,01 millimeter och används för överföring på både långa och korta avstånd. Se även multimodfiber.
Multimodfiber
En optisk fiber med tjockare kärna än singelmodfiber. Multimodfiber används för överföring på relativt korta avstånd, främst i fastigheter och fastighetsområden, sällan på avstånd över 1–2 kilometer, eftersom överföringskapaciteten snabbt minskar med avståndet. Kallas ofta bara multimod. Se även singelmodfiber.

PTS (Post- och telestyrelsen)
PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio.

Redundans
Ett sätt att höja driftsäkerhet genom att dubblera utrustning eller kablage.

Router
Vidarebefordrar trafik i ett nätverk, en sorts växel i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen i nätet och kopplar ihop olika nätverk.

Set top box
Engelskt uttryck oftast använt för att beskriva den box som ansluter en traditionell tv till bredbandsnätet.

SLA (Service Level Agreement)
Avtal som reglerar servicenivå.

Smartbox se Gateway

Streaming
En signal – ljud eller bild går direkt från sändarn till mottagare, utan att lagras någonstans emellan.

Svartfiber
Optisk fiber utan ändutrustning och därmed utan ”ljus” i ändarna, därmed ”svart”.

Switch
Utrustning som förbinder en eller flera kommunikationslinjer. Kallas även växel. En switch skickar rätt data till rätt mottagare.

Symmetrisk kommunikation
Kommunikation som innebär att överföringskapaciteten är lika hög till respektive från abonnent. Jfr asymmetrisk kommunikation.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Protokollen som Internet bygger på och som krävs för att kunna utnyttja Internets tjänster fullt ut. TCP delar upp meddelanden i lagom stora bitar, paket, som skickas över nätet och ser till att de kommer fram. IP ser till att varje paket har en unik adress. I praktiken tillkommer i de flesta fall ett antal andra protokoll som HTTP, FTP och PPP.

Tjänsteleverantör
Tjänsteleverantören levererar tjänster t ex Internet, IP-tv och IP-telefoni till slutkunderna och ersätter Kommunikationsoperatören, KO, med en fast summa per uppkopplad kund eller med en procentsats av intäkterna från slutkunderna samt förser KO med anslutningsuppgifter.

Triple play
Internet, telefoni och tv i samma nätanslutning.

Trådlösa nät
Förbindelser där informationen överförs i luften via radiovågor eller infrarött ljus.

VDSL (Very high-rate Digtal Subscriber Line)
En teknik för hög överföringskapacitet på befintligt telenät med koppartråd. Tekniken liknar den för ADSL, men har inte samma räckvidd.

W-LAN (Wireless Local Area Network)
Trådlöst licensfritt lokalt nät, trådlös radioteknik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. Förbinder ett antal datorer, mobiltelefoner etc. Wlan kallas även radio-lan. Ett wlan är ofta begränsat till ett rum, ett hus men kan också omfatta större områden.
Kallas numera mest….
Wi-Fi.

VOIP (Voice Over Internet Protocol)
Förmedling av tal (telefoni) via Internet, intranät och lokalnät med hjälp av IP-protokoll.

VPN (Virtual Private Network)
Virtuellt privat nät. Teknik för att avlyssningssäkert överföra data på publika nät, till exempel Internet, genom att skapa en krypterad förbindelse mellan två utrustningar, som kan användas som om de hade direkt kabelförbindelse.

Överföringshastighet
Den hastighet varvid information överförs mellan två punkter. Överföringshastigheter mäts i bit per sekund som ofta skrivs bps. K i ”kbps” står ”k” för kilo, och M i ”Mbps” står för Mega. Förkortningen ”bit/s”, motsvarande ”bps”, är också vanlig: 56 kbps = 56 kbit/s = 56 000 bitar i sekunden.

Överföringskapacitet
Mäter den mängd data som kan överföras från en enhet till en annan under en viss tid. Måttet är antal bitar per sekund (bps). Om en uppkoppling har en överföringskapacitet på mer än 2 Mbps klassas det som bredband. Vid analoga sändningar bestäms överföringskapaciteten av bandbredden (mätt i Hertz).

Överlämningspunkt
Den punkt där ansvaret övergår från en part till en annan.